Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - Krosno, podkarpackie - Organizacja Pożytku Publicznego - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

Obszary działalności organizacji:

Bezpieczeństwo publiczne:
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sport, turystyka, wypoczynek:
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Tożsamość, tradycja narodowa:
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Ochrona praw:
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Ochrona zdrowia:
- Ochrona i promocja zdrowia
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Misja
Wszechstronna pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, wielodzietnym i najuboższym z Podkarpacia.

Prowadzone działania
- Pomoc społeczna - rodziny wielodzietne, niepełne, dysfunkcyjne, osoby samotne
- pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
- wsparcie dzieci zaniedbanych wychowawczo
- interwencje w urzędach
- programy profilaktyczne jak STOP UZALEŻNIENIOM, PRZEMOCY, itp.
- Dzieciństwo bez Przemocy - Ambasador projektu
- Seniorzy w akcji- szkolenie wolontariuszy 55+.NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne