Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska - Hajnówka, podlaskie - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Obszary działalności organizacji:

Ochrona praw:
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Tożsamość, tradycja narodowa:
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, kultura, ekologia:
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Misja
Wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów stowarzyszonych samorządów.

Prowadzone działania
Organizowanie spotkań problemowych członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie działalności szkoleniowej i promocyjnej służącej ochronie środowiska naturalnego, współpracy międzynarodowej i aktywizacji zawodowej mieszkańców rejonu.
Zarządzanie środkami na współpracę transgraniczną w regionie w ramach programów Phare 2002 i 2003, Programu Interreg IIIA. Działalność grantodawcza w ramach LOG w Programie Działaj Lokalnie V.
Zrealizowaliśmy projekt w ramach Schematu I Leadera+.
Projekty EFS ukierunkowane na aktywizację i integrację mieszkańców regionu.NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne