Niemieckie Towarzystwo Oświatowe - Opole, opolskie - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

Obszary działalności organizacji:

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Tożsamość, tradycja narodowa:
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Towarzystwo stawia sobie następujące cele:
1. rozwój oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zamieszkałych tradycyjnie przez mniejszość niemiecką;
2. pielęgnacja i popularyzacja wielokulturowości Śląska;
3. reprezentowanie interesów członków Towarzystwa na forum publicznym w Polsce ? wobec instytucji państwowych, samorządowych, innych publicznych, a także prywatnych;
4. reprezentowanie interesów Towarzystwa w stosunkach zagranicznych, a w szczególności z niemieckimi władzami państwowymi z innymi instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi Republiki Federalnej Niemiec, a także z przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ojczystym językiem nauczania;
2. organizowanie i materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką języka ojczystego ...NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne