Organizacje Pożytku Publicznego Katowice - OPP, Jeden Procent

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Organizacje Pożytku Publicznego: Katowice

 • Fundacja Ekologiczna "Silesia"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Misja Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności. Organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Gromadzenie...

 • Fundacja na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Imienia Grzegorza Kolosy

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Organizacja wypoczynku dla dzieci z województwa śląskiego - głównie z rodzin o trudnej sytuacji finansowe. W latach 1992-2010 Fundacja zorganizowała wypoczynek wakacyjny dla około 71.000 dzieci.

 • Pomoc Dzieciom Śląska

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Misja Pomoc zdrowotna chorym dzieciom śląskim. Prowadzone działania Organizacja pomocy rzeczowej dla oddziałów pediatrycznych i zaopatrywanie w sprzęt medyczny. Pomoc w finansowaniu kosztownego...

 • Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Naszą misją jest wspieranie osób znajdujących się w krytycznych sytuacjach życiowych, w ich trudnym dążeniu do osiągnięcia życiowej samodzielności i prowadzenia godnego życia. Pomagamy osobom...

 • Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Misja Działanie na rzecz rehabilitacji fizycznej oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Tworzenie na terenie całego kraju niewielkich ośrodków kształcąco-rehabilitacyjnych.

 • Śląski Klub Fantastyki w Katowicach

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Celem działalności Klubu jest: - rozwój zainteresowań kulturalnych młodzieży; - konstruktywna organizacja czasu wolnego młodzieży, - propagowanie literatury, - integracja środowisk młodzieżowych...

 • Fundacja Dializa

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Misja Niesienie pomocy chorym. Działalność społecznie użyteczna w zakresie ochrony zdrowia. Fundacja realizuje swoje cele poprzez zakup środków medycznych, wyposażenia i aparatury medycznej, ...

 • Fundacja "Światło - Życie"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Misja Prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn i skutków patologii i zagrożeń społecznych jak alkoholizm, narkomania i nikotynizm. Upowszechnianie wzorców...

 • Fundacja Rodzin Górniczych

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Cele działania: Materialne wspieranie rodzin górników którzy zginęli w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych znajdujących się z różnych powodów w trudnej...

 • Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Misja Roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg operacyjny; Udzielanie pomocy kobietom po operacji odjęcia piersi (mastektomii); Poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji...

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne