Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc" - Jelenia Góra, dolnośląskie - Organizacja Pożytku Publicznego - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc"

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc"

Obszary działalności organizacji:

Bezpieczeństwo publiczne:
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Ratownictwo i ochrona ludności
Sport, turystyka, wypoczynek:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Tożsamość, tradycja narodowa:
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Pomoc Polonii i Polakom za granicą
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Ochrona praw:
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Ochrona zdrowia:
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Misja
Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dla dobra społeczeństwa poprzez podejmowanie działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanitarnych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony zdrowia i życia, na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie ponad podziałami, także w wymiarze międzykulturowym i międzynarodowym, w oparciu o wartości chrześcijańskie.



NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne